Polityka Prywatności

ostatnia aktualizacja: 04.07.2020

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności Strony Internetowej mercinature.pl jest skierowana do Użytkowników Strony Internetowej. Określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.
 2. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Strony i Sklepu Internetowego zawartego na Stronie, w tym składania Zamówień.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: mercinature.pl/regulamin.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Strony. Znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Karolina Mercedes Molińska, adres poczty elektronicznej: karolina.mercedes@gmail.pl.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

II. Zbierane dane

Użytkownik może przeglądać stronę internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

 

A) Dane zbierane w celu realizacji Zamówienia

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Usługodawca oraz Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedający pozyskuje następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, adres e-mail, nick, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W celu odbioru Towaru u Sprzedającego, w przypadku uprzedniej zapłaty Ceny, Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie mogą zbierać dodatkowo dane w postaci numer telefonu komórkowego Użytkownika.
 3. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
 4. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
  Login i Hasło są poufne. Powinny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

B) Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, To umożliwia m.in.:
  a) podnoszenie jakości Strony.
  b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści.
  c) tworzenie statystyk oglądalności.
  d) śledzenie preferencji Użytkownika.
  e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
  2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies). W efekcie uniemożliwi to przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników. Jest on stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
  3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

  III. Wykorzystanie danych

  1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystuje do:

  a) zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika.
  b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży.
  c) przyjmowania i rozpatrywania zapytań Użytkowników.
  d) wsparcia, realizacji procesów płatności.
  e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego

  2. Newsletter (jeżeli jest aktywny)

  1. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedawcę – wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu.  Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
  2. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez anulowanie subskrypcji newslettera. Może anulować subskrypcję poprzez link, który znajduje się w stopce każdej wiadomości newslettera. Odwołanie zgody może nastąpić również poprzez kontakt mailowy: kontakt@mercinature.pl

  3. Dane zbierane automatycznie

  1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Strony Internetowej oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.
  2. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze i oceny, mogą zostać użyte w celu promocji Strony Internetowej.
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Strona Internetowa notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej.

  4. Inne

  1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony Internetowej. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
  2. Użytkownicy dokonujący zakupów na Stronie Internetowej mogą w ramach Konta wyrazić zgodę na  przypisanie historii zamówień dokonywanych na Stronie. Odbywa się to w celu umożliwienia Użytkownikom dostępu do wykupionych plików cyfrowych i nielimitowanego pobierania ich ze Strony Internetowej.
  3. Historia Zamówień to zakładka w indywidualnym koncie klienta na Stronie Internetowej.
  4. Aby wycofać  zgodę na zapisywanie historii Zamówień i/lub usunąć Konto należy przesłać swoje żądanie na  adres e-mail kontakt@mercinature.pl

  IV. Przekazywanie danych osobowych: powierzanie i udostępnianie

  1. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Mowa tu o podmiotach świadczących na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami. Powierzenie danych może nastąpić również m.in. dostawcom, kurierom, instytucjom finansowym.
  2. Sprzedający udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

   V. Prawo dostępu do danych osobowych

   1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. Może też żądać zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych. Ma prawo również żądać usunięcia danych, które są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia.
   3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na Stronie Internetowej przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

    VI. Zabezpieczenie danych osobowych

    1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych. W szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
    2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
    3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła) oraz za umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
    4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione. Zobowiązany jest również zawiadomić o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej.

    VII. Wyłączenie odpowiedzialności

    1. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
    2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony Internetowej. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony Internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

     VIII. Sieci społecznościowe

     1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Twitter, Instagram itp. („Social Plugins”).
     2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych. Następnie  przeglądarka Użytkownika połączy Użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
     3. Jeśli podczas wizyty na Stronie Internetowej Użytkownik kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Strony Internetowej Użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta Użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Strony Internetowej oraz zapisania tego faktu na  koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
     4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Użytkownik kliknie podczas odwiedzin Strony Internetowej. Komentarz opublikowany na stronach Strony Internetowej przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Użytkownik opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
     5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

     IX. Kontakt

     1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres wskazany w pkt I/5. oraz w Regulaminie Strony Internetowej.
     2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
     3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:
      (a) okoliczności Siły Wyższej.
      (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość.
      (c) zmiany oferty Strony Internetowej.
      Z zastrzeżeniem, że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do nowej oferty i jej warunków. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Użytkownika. To  jest adres wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaż nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

      Pin It on Pinterest

      Koszyk

      Cart is empty

      Suma
      zł0.00
      UŻYJ
      0