Regulamin Strony & Sklepu Internetowego

ostatnia aktualizacja: 04.07.2020

I. Postanowienia Ogólne

 1. Strona Internetowa oraz Sklep mercinature.pl jest własnością Karoliny 'Merci’ Mercedes Molińskiej.
 2. Stronę Internetową oraz Sklep prowadzą Administratorzy – Karolina Mercedes Molińska oraz osoby trzecie, zatrudnione w celu lepszej obsługi strony.
 3. Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej oraz Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Dostawa Towaru – Umowa zlecenia usług transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa.
 2. Hasło – Ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Kod ten jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika.
 3. Klauzule – Zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego. Użytkownik udziela ww. zezwoleń Sprzedawcy podczas zakupu w Sklepie Internetowym, zgody na subskrypcję Newslettera lub w trakcie rejestracji Konta.
 4. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba, która nabywa Towar lub korzystająca z Usługi, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – Zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży. Z wykorzystaniem Konta Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży lub zamieszczać Treści.
 6. Koszyk – Elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Za jego pomocą Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.
 7. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży.
 8. Login – Adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta.
 9. Newsletter – Informacje o treningach, wydarzeniach i aktualnościach dotyczących działań Merci Nature. Są w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Informacje pochodzą od Karoliny Mercedes Molińskiej. Są wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną w jej imieniu.
 10. Nowe Zamówienie – Wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) automatycznie generowana i wysłana przez system Sklepu Internetowego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Użytkownik podaje adres pocztowy w odpowiednim formularzu elektronicznym, który samodzielnie wypełnia w Sklepie Internetowym. Ww. wiadomość określa szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, tj. Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru oraz formę płatności ceny za Produkt.
 11. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży  – Zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w punkcie V. Regulaminu.
 12. Polityka Prywatności – Zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: mercinature.pl/polityka-prywatnosci/.
 13. Potwierdzenie Zamówienia  – Wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Jest to wiadomość potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności.
 14. Produkt – Towar, Dostawa Towaru.
 15. Regulamin – Niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 16. Siła Wyższa – Zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć. Strona ta wystąpieniu zdarzenia nie mogła również zapobiec. Zdarzenie uniemożliwia tej stronie trwale lub przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.
 17. Sklep Internetowy – To serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę. Jest dostępny pod adresem elektronicznym mercinature.pl/sklep. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego.
 18. Sprzedający – Właściciel Strony Internetowej i Sklepu – Karolina Mercedes Molińska.
 19. Towar – Rzecz oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 20. Treść – Komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika na Stronie Internetowej lub w  Sklepie Internetowym.
 21. Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 22. Użytkownik 
  1. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
  2. Osoba prawna, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 23. Zamówienie – Deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika. Deklaracja ta precyzuje: Towar, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja konta – Rejestracja Konta nie jest wymagana do przeprowadzenia przez Użytkownika Zakupu Towaru cyfrowego w Sklepie Internetowym. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych osobowych. Dane te obejmują: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedającego w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedającego osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta

2. Właściwości konta

 1. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 2. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.
 3. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez osoby trzecie. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

3. Przeprowadzenie przez Użytkownika Zakupu bez rejestracji konta 

 1. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika i adres ewentualnej dostawy Towaru. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Polityki Prywatności.
 2. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Sprzedawcą nowej umowy. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

3. Dane potrzebne do realizacji zamówienia

 1. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, zamówienie bez rejestracji Konta), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru wysyłki, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, oraz ewentualnie numer telefonu.

IV. Zamówienie

1. Składanie Zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób: przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności.
 2. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do Koszyka; wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wybiera miejsce Dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika jest wskazana przy Produkcie; wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym; weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności; potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywatności.
 5. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny –  w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

2. Nowe Zamówienie i Anulowanie Zamówienia 

 1. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sprzedawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika ani Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
  a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
  b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 3. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia,odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

3. Realizacja Zamówienia

 1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu Dostawy Towaru, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
 2. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).
 3. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania Nowego Zamówienia.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia( wiadomość elektroniczna e-mail). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie Potwierdzenia Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
 6. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail).

V. Ogólne warunki umowy sprzedaży

1. Cena – Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub przez Infolinię podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny prezentowane przez Stronę Internetową zawierają ceny brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym.

2. Strony Umowy Sprzedaży – Są to wyłącznie Kupujący i Sprzedający. 

3. Płatność – Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (Paypal, e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy –  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu dziesięciu (5)dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży – Kupujący który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu (10) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres kontakt@mercinature.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwrot Towaru – Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.

6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy – do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

7. Reklamacje – W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Jeżeli realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający. Jeżeli produkt reklamowany przez Kupującego nie spełnia warunków Reklamacji (nie jest uszkodzony, działa poprawnie), to Kupujący ponosi koszta wysyłki zareklamowanego Towaru do Sprzedającego i z powrotem do Kupującego. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

  VI. Inne prawa i obowiązki Sklepu Internetowego

  1. Sprzedający i administratorzy Strony Internetowej podejmują działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązują się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
  2. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości i usterek w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30)dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni), nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

  VII. Inne prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego.
  2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym własnej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem.
  3. Korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
  4. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

  2. Użytkownik ma prawo:

  1. Powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności, a także o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
  2. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta.

  3. Komunikaty i wiadomości

  1. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy informatyczne Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym,Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj.wskazany przez Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Sprzedających można znaleźć na Stronie Internetowej.

  4. Zobowiązania Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie: naruszał Regulaminu, podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
  2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może usunąć Konto Użytkownika.

  VIII. Subskrypcja Newslettera

  1. Użytkownik może bezpłatnie zamówić (subskrybować) Newsletter – wiadomości e-mail przesyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w oknie subskrypcji Newslettera. Informacje potrzebne do subskrypcji newslettera to: adres e-mail Użytkownika, oraz ewentualnie Nazwa Użytkownika, do którego mają być kierowane wiadomości e-mail Newslettera.
  2. Wiadomości Newslettera zawierają informacje dotyczące koncertów, projektów płyt oraz innych aktualności dotyczących działań Merci Nature oraz ewentualnie informacji handlowych w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i są wysyłane nie częściej niż raz (1) lub dwa (2) razy w miesiącu na adres e-mail podany przez Użytkownika w oknie subskrypcji Newslettera.
  3. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z dostarczania Newslettera (anulowania subskrypcji Newslettera) , bez podania przyczyn, korzystając z formularza anulowania subskrypcji do którego odnośnik znajduje się w stopce każdego e-maila stanowiącego część Newslettera lub poprzez wysłanie stosownej prośby w wiadomości e-mail na adres: kontakt@mercinature.pl.

   IX. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

   Administrator danych osobowych:

   1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Sprzedawca – Karolina Mercedes Molińska, z adresem e-mail: karolina.mercedes@gmail.com oraz osoby trzecie, zatrudnione do obsługi Strony Internetowej i związane umową.
   2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

   2. Dane osobowe

   1. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży,w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
   2. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Internetowej (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Internetowej.
   3. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, odstąpienia od umowy i obsługi reklamacji. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedającego i Administratorów zgodnie z Polityką Prywatności.

   3. Udostępnianie danych osobowych

   1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego.
   2. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
   3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   4. Przechowywanie danych osobowych

   1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym: w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi; w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu; w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu; w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów informacyjnych i marketingowych świadczonych drogą elektroniczną (patrz pkt. VII – Newsletter) – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

   5. Prawo dostępu/edycji/usunięcia danych

   1. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
   2. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

   6. Pliki cookies

   1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.

    X. Treści

    1. Publikowanie treści

    1. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty elektronicznej (e-mail) może zamieszczać Treści.
    2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Informacji oraz Produktów. W związku z powyższym – korzystając ze Strony Internetowej poprzez zamieszczanie Treści – Użytkownik godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone: mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171,poz. 1206 ze zmianami), nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem, nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp., nie zawierają słów wulgarnych, nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę, nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów, nie stoją w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedającego, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Usługodawcy lub Sprzedającego, nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

    2. Naruszenie praw i zasad

    1. Użytkownik ma prawo powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Treści.
    2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Treści Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej lub bezpośrednio poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kontakt@mercinature.pl.
    3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Treści osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności w skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej Treści. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników – autorów Treści sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

     XI. Prawa Autorskie

     1. Strona Internetowa chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów zawartych na Stronie Internetowej jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz Sprzedającego: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie lub dystrybuowanie części lub całości zawartości Strony Internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
     2. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym na Stronie Internetowej mercinature.pl są objęte prawami autorskimi jako Utwory i/lub zbiory Utworów (Albumy). Kupno Produktu w wersji fizycznej lub cyfrowej wiąże się ze zgodą Sprzedającego na użytkowanie Produktu w sposób niekomercyjny. Zabrania się dokonywania w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego: reprodukcji, kopiowania, przekazywania lub dystrybuowania Utworów i zbiorów Utworów.
     3. Administrator udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze Strony Internetowej wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

      XII. Pozostałe metody rozwiązywania sporów

      1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się tutaj: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

       XIII. Postanowienia końcowe

       1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.
       2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
       3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
       4. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
       5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2020.

       Pin It on Pinterest

       Koszyk

       Cart is empty

       Suma
       zł0.00
       UŻYJ
       0